Over ons

Sociëteit Prins van Oranje

De Sociëteit ‘Prins van Oranje’ is gevestigd te Venlo.
Postadres Secretariaat: Rijnbeekstraat 88,  5913 GC  VENLO
HR KvK nummer:                      40165065
E-mailadres:                              secretariaat@societeit-PrinsVanOranje.nl
Website:                                     www.societeit-PrinsVanOranje.nl
Bankrekening:                          IBAN: NL 26 INGB 0008 2251 52

Bestuur en vertegenwoordiging 

Voorzitter                     Sef Derkx
Vice-voorzitter             Huub Thielen, tevens ere-lid, tel. 06-53412628
Secretaris                     
Notulist                         Ingrid Schalkwijk-Schell, aspirant bestuurslid,  tel. 06-28806780
Penningmeester         Toon Geurts, aspirant bestuurslid, tel. 06-10087859        

Volgens artikel 11 van de Statuten lid 1 vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in en buiten rechte.

De voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd door hun handtekeningen de vereniging te vertegenwoordigen en te binden.
Eventuele vervanging geschiedt door de vice-voorzitter of penningmeester.

Doelstelling

De Sociëteit Prins van Oranje is sinds de oprichting in 1866 een vereniging geweest die zich heeft ingezet voor de culturele ontwikkeling in Venlo en de regio. Wie de geschiedenis kent, weet dat maar al te goed.
Omdat ons concertgebouw Prins van Oranje aan de Kaldenkerkerweg van gemeentewege is gesloopt en werd vervangen door De Maaspoort, lijkt het alsof daarmee onze doelstelling ook is verdwenen. Niets is minder waar.
Naast onze doelstelling om ten behoeve van onze leden activiteiten te ontplooien, heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het expliciet vermelden van onze oorspronkelijke doelstelling, namelijk de culturele ontwikkeling in Venlo ondersteunen en stimuleren.

Statuten

Het doel van onze vereniging, zoals in artikel 2 van de Statuten is vermeld:
De vereniging heeft ten doel de culturele ontwikkeling in de regio Venlo te stimuleren en te ondersteunen voor zover dat in haar vermogen ligt, zodat de culturele ontspanning en het gezellige verkeer onder de leden steeds weer een nieuwe stimulans krijgt.
De middelen die wij hiervoor aanwenden zijn in de Statuten als volgt omschreven:
Wij trachten ons doel langs alle wettige middelen te bereiken, in het bijzonder door het organiseren van toneel-, muziek- en andere culturele uitvoeringen, ontspanningsavonden, excursies en andere activiteiten, al dan niet in samenwerking met derden.
Wij trachten dit doel eveneens te bereiken door het instellen van een periodieke stimuleringprijs, de Prix d’Orange, die wordt toegekend aan jong aanstormend talent uit de regio.

Financieel

De societeit Prins van Pranje maakt gebruik van het programma: