Historie

PRINS VAN ORANJE

Wat is bekend?

We schrijven zondag 3 juni 1866

Over de Kaldenkerkerweg wandelen chique geklede heren en dames naar Sint-Anna, een herberg op de hoek met de Maagdenberg. Voor iedereen die in de overvolle binnenstad van Venlo woont, is een ommetje door het groen een favoriete tijdsbesteding. Maar deze Venlonaren gaan weldra geschiedenis schrijven. Ze zijn uitgenodigd voor de oprichtingsbijeenkomst van een nieuwe sociëteit. In de prachtig versierde tuin van Sint-Anna wacht hun een concert van het Philharmonisch Gezelschap en van Liedertafel Orpheus. Na afloop ervan wordt het woord genomen. Door wie? De naam is helaas verloren gegaan. Maar hij moet enthousiast hebben gesproken, want iedereen werd lid van de nieuwe Sociëteit Prins van Oranje. Vanaf die gedenkwaardige zondag in 1866 tot op de dag van vandaag organiseert de vereniging culturele activiteiten in een ontspannen sfeer.

1891: 25-jarig jubileum
1898: Koninklijke erkenning
1910: Bouw eigen Concertgebouw aan de Kaldenkerkerweg

De Sociëteit Prins van Oranje bij de opening van het Concertgebouw in 1910. Derde van rechts op de eerste rij zit architect Berlage.

1916: 50-jarig jubileum (tijdens de 1e Wereldoorlog)
1941: 75-jarig jubileum(tijdens de 2e Wereldoorlog)


1966: 100-jarig jubileum
1984: Sloop van ons Concertgebouw “Prins van Oranje” door de Gemeente Venlo. In plaats daarvan is de Maaspoort gebouwd.
1991: 125-jarig jubileum
2016: 150-jarig jubileum. De Prix d’Orange wordt in het leven geroepen! Een stimuleringsprijs voor jong aanstormend talent!
2021: 155-jarig jubileum

De Sociëteit beschikt dank zij het Gemeentearchief van Venlo en de Stichting tot Bevordering van het Cultuurbezit der gemeente Venlo over een prachtige beschrijving van een deel van onze geschiedenis.
Deze is uitgegeven als een publicatie nummer 6 van juni 2006 in de Reeks Venlose Katernen, met als titel:  ‘De Prins van Oranje en “de Prins” van Berlage. De Sociëteit is daar buitengewoon gelukkig mee. Omdat er zoveel ontbreekt in de beschrijving van onze historie zijn we steeds op zoek naar nieuwe informatie.
Het is wellicht bij velen bekend, dat ons archief twee rampen heeft moeten doorstaan, namelijk het bombardement in december 1944 en een grote brand in Mariaweide, waar op dat moment ons archief was opgeslagen.
Er is niets over!
Ook over de naoorlogse tijd is er in ons archief niets te vinden.
Geen folder, geen aankondigingen, geen activiteitenoverzicht, niets!
Het mededelingenblad, “De Prinskoerier”, dat in de tachtiger jaren voor het eerst verscheen, hebben we evenwel nagenoeg compleet.

Het nieuwe bestuur is in 2004 begonnen met het opnieuw opzetten van de leden-administratie aan de hand van de naam- en adreslijst van de leden die op dat moment contributie hadden betaald. Het aftredende bestuur heeft ons nagenoeg niets overhandigd. Geen jaarverslagen, geen notulen van Algemene Ledenvergaderingen of Bestuursvergaderingen. Geen correspondentie of documenten. Helaas.

We hopen dat er nog mensen zijn die op zolder of in hun familiearchief, oude brochures, folders, periodieken of wat dan ook vinden en die ze aan ons archief willen afstaan. Een kopie is voor ons ook al waardevol.

Waar komt de naam Sociëteit ‘Prins van Oranje’ vandaan?

In het Venlose Katern nummer 6 van juni 2006, dat voor een deel gaat over de oprichting en de geschiedenis van onze Sociëteit, wordt op pagina 6 geschreven:
De naam Prins van Oranje is waarschijnlijk een zeer bewuste keus geweest. De oprichters van de Sociëteit Prins van Oranje wilden met deze keuze een boodschap afgeven. De referentie aan Prins Willem van Oranje, Vader des Vaderlands en fervent voorstander van vrijheid van godsdienst, vrijheid van denken en vrijheid van spreken, moet worden gezien als een boodschap aan de Venlose samenleving. In roerige tijden was het belangrijk op een verlichte wijze met de problemen en uitdagingen van die dagen om te gaan!

Wij konden geen concrete aanwijzingen vinden, ondanks speurwerk in kranten uit die dagen. Bij een recent bezoek aan het Limburgs Museum, waar ook het ontstaan van onze provincie wordt beschreven, stuitte ondergetekende op het jaartal 1866, ons oprichtingsjaar.

Het gebied rondom Venlo behoorde bij de ‘Duitse Bond’, het gebied noordelijk daarvan (Venray) behoorde tot het hertogdom Gelre, en zuidelijk, met Maastricht als centrum,  was een afsplitsing van het gebied, dat de buffer vormde tussen het Franse gebied en het Nederlandse gebied.

In 1866 werd de Duitse Bond opgeheven. Prins Willem van Oranje heeft deze drie gebieden toen samengevoegd en de naam ‘Limburg’ gegeven. Deze gebeurtenis is een logische verklaring voor de keuze van de naam Sociëteit Prins van Oranje!

Huub Thielen

3 juni 1866

was de oprichtingsbijeenkomst van onze Sociëteit. Met een muziekuitvoering werd de belangstelling voor deze Sociëteit getest en zoals wij nu na 150 jaar kunnen concluderen: zeer geslaagd!

Venloosch Weekblad van 9 juni 1866

Zondag had alhier de feestelijke opening plaats van de nieuw opgerichte Buitensociëteit “Prins van Oranje”, welke bereids talrijke leden telt en waarbij het Philharmonisch Gezelschap is toegetreden.
Zonder van de omstandigheden te gewagen, welke tot de oprichting dezer Sociëteit aanleiding hebben gegeven, mag echter niet onvermeld blijven, dat hier nooit binnen zoo beperkten tijd iets is opgericht, waarbij zoveel belangstelling een eensgezindheid heerschtte, als bij deze oprichting het geval was.
Dank den onvermoeiden ijver der voorloopige Commissie, ging alles vlug van de hand en werd, binnen acht dagen tijd een lokaal gehuurd, de zaal gedecoreerd, een veld in een wandeltuin met kioske, priélen tenten, groen, lommer, en behoorlijke
zitplaatsen herschapen en daarbij eenen eigen economie met goede bediening daargesteld.
Het openingsfeest mag dan ook gezegd worden, bijzonder goed te zijn gelukt. Nadat het Volkslied, door de muziek aangeheven, door al de aanwezige heren en dames met geestdrift was gezongen, heette een der leden van de voorlopige Commissie de gasten welkom in het nieuwe lokaal en deed daarbij uitkomen wat al niet door  eensgezindheid en goeden wil kan worden tot stand gebracht. Deze aanspraak werd door de leden met een drievoudig applaudissement ter eere van het voorlopige Comité beantwoord.
Vervolgens voerde de Harmonie hare geliefkoosde stukken uit, welke door den krachtigen zang van het gezelschap Orpheus werden afgewisseld, terwijl later het terrein heerlijk geillumineerd en het feest met een prachtig vuurwerk en bengaalsch vuur gesloten werd.
Gulle hartelijkheid en vrolijke stemming zaten bij dit feest voor en de leden met hunne dames keerden eerst laat in den avond huiswaarts.

Introductie Prix d’Orange

Op 29 oktober 2017 is de invoering van de “Prix d’Orange” van start gegaan: een vanaf dat moment periodiek evenement, waarbij de Sociëteit een stimuleringsprijs uitreikt aan jong aanstormend regionaal talent (het accent daarbij ligt op muziek, dans, ballet, musical).

  • 29 oktober 2017 Laureaat Annemarieke Leurs, acteur en zangeres
  • 28 oktober 2018 Mezzosopraan Nienke Nasserian Nillesen
  • 03 november 2019 Laureaat Herfshane, stimulans vastelaovesjeugd
  • 24 juli 2021 Laureaat Passiespelen (i.c. de jeugdige spelers)
  • 24 april 2022 Laureaat Sarah Soethout dansdocent

Promotie-artikelen

Op locaties waar activiteiten van de Sociëteit plaatsvinden, wordt op een duidelijk zichtbare plaats een (welkomst)banner neergezet.
In hotel Wilhelmina heeft de ontbijtzaal (eerste zaal rechts bij binnenkomst) de naam “Sociëteit Prins van Oranje-zaal” gekregen. In deze zaal vindt regelmatig een activiteit plaats. Wilt u deze activiteit afsluiten met een diner in het restaurant, krijgt u een korting van 10% op de à la carte-kaart.

Aan de gevel van hotel Wilhelmina hangt een uit de oude doos opgediept naambordje “Sociëteit Prins van Oranje”.
Bij uw inschrijving als lid ontvangt u een insigne met ons logo en de naam “Sociëteit Prins van Oranje”.